Viziune-Misiune-Tinte

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC RÂȘNOV

LICEUL TEHNOLOGIC RÂŞNOV a fost recunoscut pe plan naţional şi european pentru:

 • finalitatea pregătirii profesionale;
 • absolventul liceului, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului informatic, a unei limbi de circulaţie internaţională;
 • înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare învăţare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);
 • puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor;
 • participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
 • resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii anului 2010;
 • cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene;
 • managementul performant;
 • responsabilitatea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
 • diversitatea ofertelor curriculare;
 • resursele financiare atrase;
 • promovarea şi susţinerea activităţii de educaţiei fizică şi sport de performanţă;  

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC RÂŞNOV 

          Liceul Tehnologic Râşnov, este unitatea şcolară destinată tuturor râşnovenilor şi nu numai, decisă să evidenţieze rolul şcolii ca factor esenţial de formare iniţială şi continuă, interdisciplinară şi interculturală, pentru a asigura absolvenţilor şansele inserţiei economico – sociale în meserii şi profesii menite să valorifice enormul potenţial economico – turistic al zonei precum şi accesul la forme superioare  de învăţământ la nivelul exigenţelor pieţei muncii europene şi mondiale.

 

ŢINTE (SCOPURI) STRATEGICE 

 •  Întocmirea C.D.Ş.-urilor şi C.D.L.-urilor ca formă de manifestare a autonomiei
 •  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor
 •  Asigurarea accesului la informaţie pentru toate categoriile sociale: elevi, profesori, comunitate locală
 •  Promovarea imaginii unităţii în vederea atragerii de absolvenţi ai clasei a VIII a şi a evitării abandonului şcolar
 •  Întocmirea documentaţiei în vederea acreditării unităţii de învăţământ conform metodologiei şi graficului A.R.A.C.I.P.
 •  Asigurarea unui climat organizaţional optim pentru implicarea tuturor cadrelor didactice în creşterea calităţii învăţământului
 •  Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare ECDL
 •  Asigurarea pentru elevi şi cadre didactice a unui climat de siguranţă în vederea prevenirii violenţei
 •  Crearea unui climat de muncă propice pentru a asigura fiecărui elev posibiliatea de a atinge performanţa dorită
 •  Amenajarea şi dotarea unui laborator tehnologic astfel încât elevii să dobândească competenţele tehnice şi tehnologice la nivelul standardelor europene
 •  Conştientizarea elevilor, a cadrelor didactice şi a întregii comunităţi cu privire la problemele ecoturistice ale zonei şi ale implicaţiilor acestora asupra existenţei noastre
 •  Popularizarea activităţilor, rezultatelor şi nevoilor, în şcoală, comunitate şi zonă prin intermediul revistei şcolii “ITINERAR ŞCOLĂRESC”
 •  Crearea unui obicei în rândul elevilor şi a cadrelor didactice cu privire la păstrarea tradiţiei şcolii, la dezvoltarea spiritului de apartenenţă la comunitate.
 •  Amenajarea bibliotecii şcolii într-un spaţiu corespunzător
 •  Reabilitarea şi recompartimentarea clădirii în care funcţionează atelierele şcoală şi sala de sport.